วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

เศรษฐกิจ

 ขณะที่อุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง คือ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันปรากฏเด่นในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น

    อุตสาหกรรมป่าไม้ จำแนกได้เป็น 2 บริเวณใหญ่ ๆ คือ

   1) อุตสาหกรรมป่าไม้ในเขตหนาวเย็น ส่วนใหญ่จะเป็นไม้สนซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน จากนั้นจะนำไปแปรรูปเป็นกระดาษและลังไม้ การทำอุตสาหกรรมป่าไม้ในเขตหนาวเย็น จะมีข้อดีในด้านความสะดวกในการตัด เนื่องจากจะมีไม้สนชนิดเดียวกัน ไม่ค่อยมีไม้ชนิดอื่นปน ปรากฏมากในประเทศรัสเซีย

   2) อุตสาหกรรมป่าไม้ในเขตร้อน ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งสามารถนำไปใช้ในการก่อสร้างแปรรูปเป็นเครื่องใช้หรือเฟอร์นิเจอร์การตัดไม้ในเขตร้อนจะประสบปัญหาในการคัดเลือกไม้ เนื่องมีความหลากหลายของชนิดไม้ ปรากฏในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งคาบสมุทรและกลุ่มเกาะ
    อุตสาหกรรมประมง ได้แก่

    ประมงทะเล 
ปรากฏเด่นแถบทะเลย่านกลุ่มเกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทะเลจีนใต้ ทะเลจีนตะวันออก ทะเลญี่ปุ่นไปจนตลอดทะเลโอคอตสก์ของรัสเซีย และช่องแคบเบริงโดยเฉพาะทะเลแถบกลุ่มเกาะญี่ปุ่น จะมีกระแสน้ำเย็นที่ไหลมาจากละติจูดสูงและกระแสน้ำอุ่นที่ไหลจากละติจูดต่ำมาบรรจบกันทำให้ปรากฏแพลงก์ตอนมากมายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ ทำให้แถบนี้มีปลาชุกชุม ส่วนบริเวณทำประมงที่เด่นรองลงไป ได้แก่ ทะเลอันดามัน ทะเลชายฝั่งแถบเอเชียใต้ และทะเลตอนเหนือของรัสเซียในทวีปเอเชียการทำประมงทะเลส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อการค้า มีการใช้เทคโนโลยีในด้านเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำ ห้องเย็นในการเก็บ รวมทั้งการแปรรูปอาหารทะเลอยู่ในเรือด้วย ประเทศที่จับปลากทะเลที่สำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ไทย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ในอนาคตอันใกล้อาจจะเกิดปัญหาการประมงทะเลเนื่องจากมีความต้องการของผู้บริโภคสูงขึ้นเรื้อย ๆ จนเกินสมดุลของธรรมชาติที่จะทดแทน และเกิดจากการขาดความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องมือและฤดูกาลจับสัตว์น้ำที่ไม่เหมาะสม 


การทำประมง
แหล่งที่มา: http://www.doae.go.th/library/html/detail/cow2/scow42.htm

   3. เศรษฐกิจภาคบริการ
       เศรษฐกิจภาคบริการที่สำคัญจำแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ การค้าขาย การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว ในทวีปเอเชียกิจกรรมภาคบริการในอดีตที่ผ่านมาโดยรวมแล้วถือว่าไม่ค่อยได้รับความสนใจจากรัฐบาลและประชากรในประเทศต่าง ๆ มากนัก ทั้ง ๆ ที่เป็นภาคเศรษฐกิจ ที่สร้างมูลค่าด้านรายได้ที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม แต่ในระยะหลังได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง ทั้งในเรื่องการค้าขาย การคมนาคม ขนส่งและการท่องเที่ยว

       3.1 การค้าขาย 
เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการสร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประชากรในดินแดนต่าง ๆ เป็นการกระจายแลกเปลี่ยนสินค้าประเภทต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย มีทั้งการค้าขายระหว่างประเทศภายในของทวีปเอเชียเอง และระหว่างประเทศในทวีปเอเชียกับประเทศในทวีปอื่น ๆ ด้วย พิจารณาได้ดังนี้
  • สินค้าส่งออก สินค้าส่งออกภาคเกษตรที่สำคัญได้แก่ข้าวและยางพารา ส่วนใหญ่จะมาจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าส่งออกภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากญี่ปุ่นและไทย อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลาง อุตสาหกรรมรถยนต์จากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และมาเลเซีย 
  • สินค้านำเข้า ประเทศอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ส่วนใหญ่จะนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบและพลังงาน ได้แก่ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง(สาธารณรัฐประชาชนจีน) สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ประเทศเกษตรกรรมจะนำเข้าสินค้าทุนปะเภทเครื่องจักรต่าง ๆ และประเทศในกลุ่มผู้ส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียกลางจะนำเข้าเครื่องจักรกล รถยนต์ และอาหาร 
         3.2 การคมนาคมขนส่ง เป็นกิจกรรมที่สำคัญในด้านการกระจายสินค้าและบริการการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา ในทางภูมิศาสตร์ถือได้ว่า การคมนาคมขนส่ง เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรในภูมิภาคหรือประเทศต่าง ๆ เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆ เป็นเรื่องของคุณสมบัติเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับตำแหน่ง ระยะทางและทิศทาง เนื่องจากการเดินทางจากตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่งหนึ่งและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น เช่น การรับหรือกระจายเทคโนโลยี วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยว มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่โรคติดต่อย่างโรคซาร์ส หรือไข้หวัดนก เป็นต้น
  • รถไฟ ทางรถไฟของทวีปเอเชียจะหนาแน่นในบริเวณที่ราบจีนด้านตะวันออก ส่วนบริเวณที่มีทางรถไฟครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างมาก ได้แก่ ญี่ปุ่นและอินเดีย มีบางประเทศที่ไม่มีทางรถไฟ เช่น ลาว ปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของทวีปเอเชีย คือ ความกว้างของรางรถไฟในประเทศต่าง ๆ ส่วนใหญ่ไม่เท่ากันทำให้การเดินทางโดยรถไฟข้ามประเทศไม่สามารถทำได้ถ้าสามารถแก้ปัญหาโดยการร่วมกันปรับปรุงทางรถไฟในประเทศต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย ให้มีความกว้างของรางที่เท่ากัน สามารถเดินรถไฟระหว่างประเทศได้ ย่อมจะส่งผลดีต่อการคมนาคมขนส่งของเอเชียเพราะการขนส่งสินค้าโดยรถไฟจะประหยัดทุนได้มาก
  • รถยนต์ ทางรถยนต์ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่เป็นเส้นทางใช้สัญจรภายในประเทศ ถนนระดับมาตรฐานที่คงทนถาวร และใช้ได้ทุกฤดูกาลมีจำนวนน้อยกว่าถนนที่ใช้ได้เฉพาะฤดูกาล
  • ทางอากาศ เป็นการเดินทางที่รวดเร็วสะดวกสบาย ประเทศหรือเมืองที่มีตำแหน่งที่ตั้งเป็นศูนย์กลางที่แวดล้อมด้วยเมืองหรือประเทศต่าง ๆ มักจะกลายเป็นศูนย์กลางทางการบิน เช่น กรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ ฮ่องกง โตเกียว เตหะราน เป็นต้น
  • ทางน้ำ ในทวีปเอเชียมีการเดินเรือตามแม่น้ำสายสำคัญ เช่น แม่น้ำโขง แม่น้ำฮวงเหอ เป็นต้น ขณะที่การเดินเรือทางทะเลนั้นประเทศที่เป็นกลุ่มเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมในการสร้างท่าเรือขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์จากเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ท่าเรือที่สำคัญของเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ จาการ์ตา
    โฮจิมินห์ ฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ และโตเกียว
           การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของประชากร สินค้า วัตถุดิบต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยี ศิลปะวิทยาการ และวัฒนธรรมต่าง ๆ ยิ่งการเดินทางสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากเท่าใดย่อมจะนำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคและของทวีปมากเท่านั้น
         3.3 การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกของมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ในทวีปเอเชียซึ่งมีแผ่นดินกว้างใหญ่มีลักษณะธรณีหลากหลายทั้งอายุและโครงสร้าง ทำให้ปรากฏภูมิประเทศหลากหลาย มีภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติทุกรูปแบบ ซึ่งสภาพทางธรรมชาติดังกล่าวทำให้ปรากฏแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายกระจายอยู่ทั่วไปนอกจากนี้แผ่นดินเอเชียยังเป็นแหล่งของอารยธรรมโบราณของโลกอยู่หลายแห่ง มีวัฒนธรรม วิธีคิดที่โดเด่นเป็นแบบฉบับปรัชญาตะวันออกทำให้เกิดการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดดเด่น ใช้เป็นจุดขายเชิงการท่องเที่ยวได้อย่างดี เมื่อมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปแบบของสถานที่ที่น่าสนใจ การเดินทางด้วยรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะทางอากาศยานที่สะดวกสบายและปลอดภัย จึงทำให้การท่องเที่ยวของเอเชียเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจภาคบริการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศต่าง ๆ ในเอเชียมีสัดส่วนที่สูง  เพียงแค่ลงทุนด้านประชาสัมพันธ์และการอำนวยความสะดวก แล้วใช้ทรัพยากรของแผ่นดินเป็นจุดขายก็สามรถนำเงินตราเข้าประเทศ เข้าภูมิภาค และเข้าทวีปได้อย่างมาก 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น