วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

ภูมิภาคของทวีปเอเชีย

          คำว่า ภูมิภาค (region) คือ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่คล้ายคลึงกัน และสามารถแบ่งแยกออกจากพื้นที่โดยรอบได้ เช่น มีลักษณะภูมิประเทศคล้ายกัน อาทิภาคเหนือของประเทศไทยมีภูมิประเทศหลักเป็นเทือกเขาสูงแทรกสลับด้วยแอ่งที่ราบเหมือนกันทั้ง 9 จังหวัด หรือภาคกลางมีภูมิประเทศหลักเป็นที่ราบเหมือนกันทั้ง 22 จังหวัด เป็นต้น ดังนั้นแบ่งภูมิภาคจึงแบ่งได้หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และเกณฑ์ที่ใช้แบ่ง นอกจากนี้ภูมิภาคยังมีขนาดพื้นที่หรือขอบเขตที่แตกต่างกันไป
      ในทวีปเอเชียจำแนกภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ออกได้เป็น 6 ภูมิภาค โดยใช้สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นตัวแบ่ง ซึ่งพิจารณาจากระบบธรรมชาติ เช่น เรื่องของภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้นระบบมนุษย์ เช่น เรื่องของรูปร่างหน้าตา สีผิว เป็นต้น และเรื่องของระบบวัฒนธรรม เช่น ภาษา ศาสนา กิจกรรม เศรษฐกิจ เป็นต้น

      ภูมิภาคของทวีปเอเชียมี 5 ภูมิภาค ดังนี้
  1. ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ประกอบด้วยประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ มองโกเลีย และไต้หวัน
  2. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย
    ติมอร์-เลสเต (ติมอร์ตะวันออก) สิงคโปร์ บรูไน และฟิลิปปินส์
  3. ภูมิภาคเอเชียใต้ ประกอบด้วย ประเทศ อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟส์ ปากีสถาน เนปาล ภูฎาน และบังกลาเทศ
  4. ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย ประเทศอัฟกานิสถาน อิหร่าน อิรัก ซีเรีย ตุรกี ซาอุดีอาระเบีย โอมาน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาหร์เรน กาตาร์ เลบานอน คูเวต จอร์แดน ไซปรัส และอิสราเอล
  5. ภูมิภาคเอเชียกลาง ประกอบด้วย ประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อาร์เมเนีย จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน
    ทาจิกิสถาน และคีร์กีซ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น